ကန်ထရိုက်တာအလုံးစုံအာမခံ,
တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံအာမခံ

တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို

ကန်ထရိုက်တာအလုံးစုံအာမခံ/ တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံအာမခံ နှင့် ကာကွယ်ပါ။

ကန်ထရိုက်တာအလုံးစုံအာမခံ, တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံအာမခံ

တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို

ကန်ထရိုက်တာအလုံးစုံအာမခံ/ တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံအာမခံ နှင့် ကာကွယ်ပါ။

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံ အာမခံ

ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းခွင် အလုံးစုံ အာမခံ သည်

• ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့်  လူနေအိမ်ခန်းများ​ဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်း သော်လည်းကောင်း၊

• မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ သည်

• အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊

• စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊

• တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

အကာအကွယ် ရရှိနိုင်မည့် အမျိုးအစားများ

တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

• အပိုင်း ၁ - ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း

➣ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

• အပိုင်း ၂ - သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု

➣ အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်

က) သူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း

ခ) သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း

◾ အပိုင်း ၁ အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။

◾ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။

◾ အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။

အာမခံထားနိုင်သူ

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်သူတို့၏အမည်များ

• ကိုယ်စားလှယ် ၊ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်၊

• ကန်ထရိုက်တာ၊

• ကန်ထရိုက်တာခွဲများ၊

• အတိုင်ပင်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊

အာမခံတန်ဖိုး

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး

ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ

◾ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင်

➣ အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ

➣ အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် များပါဝင်ပါသည်။

◾ ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်)

◾ အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်)

လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင်  ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ

ဆောက်လုပ်ရေးကာလအပိုင်းအခြား

အာမခံထားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းကာလ

➣ အာမခံသက်တမ်း စတင်ချိန်

◾ လုပ်ငန်း စတင်ချိန်

◾ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်)

➣ လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန်

◾ လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန်

◾ စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်

၁။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံ အာမခံ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းခွင် အလုံးစုံ အာမခံ သည် 

• ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့်  လူနေအိမ်ခန်းများဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်း သော်လည်းကောင်း၊  

• မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည် 

၂။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ သည်  

• အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊  

• စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ 

• တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်

၃။ ည်သည့် အာမခံ အကာအကယ် အမျိုးအစားများရရှိနိုင်မည်နည်း။ 

တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါသည် 

• အပိုင်း ၁ - ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။  

• အပိုင်း ၂ - သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု 

• အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင် 

က) သူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း  

ခ) သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း 

• အပိုင်း ၁ အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။ 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။ 

• အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။

၄။ မည်သူတို့ အာမခံထားရှိနိုင်မည်နည်း။ 

အာမခံထားနိုင်သူ 

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်သူတို့၏အမည်များ  

• ကိုယ်စားလှယ် ၊ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်၊ 

• ကန်ထရိုက်တာ၊ 

• ကန်ထရိုက်တာခွဲများ၊ 

• အတိုင်ပင်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ 

၅။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့် တန်ဖိုးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ 

အာမခံတန်ဖိုး 

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး 

• ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ 

• ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင် 

• အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ 

• အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် များပါဝင်ပါသည်။ 

• ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်) 

• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်) 

• လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင်  ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ 

၆။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့် ဆောက်လုပ်ရေးကာလ အပိုင်းအခြားကိုပြောပြပါ။ 

အာမခံထားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းကာလ

• အာမခံသက်တမ်း စတင်ချိန် 

• လုပ်ငန်း စတင်ချိန် 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်) 

• လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန 

• လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန်

• စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်

၇။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) က ဘယ်လိုအာမခံ အမျိုးအစားလဲ? 

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံက ရုံးအဆောက်အဦး စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း တံတားများ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ဆည်ကာတာများ ရေပိုလွှဲများ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။  

ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးမှာလဲ? 

တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။  

၈။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) က ဘယ်လိုအာမခံအမျိုးအစားလဲ

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံက အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 

ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးမှာလဲ? 

တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။  

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း လူကြီးမင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။

၉။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် ရရှိနိုင်မည့် အကာအကွယ်အမျိုးအစားများ

တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကယ်ပေးပါတယ်။

အပိုင်း  - ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း 

လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ 

အပိုင်း  - သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု 

အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်

ကသူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း  

သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း

• အပိုင်း  အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။ 

• အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။ 

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိ လိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း လူကြီးမင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။

၁၀။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) က ဘယ်လိုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာမခံတစ်ခုလဲ

အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော အာမခံ အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။  

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း လူကြီးမင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။  

၁၁။ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) ကို ဝယ်ယူသင့်သလဲ?

ရုံးအဆောက်အဦး စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း တံတားများ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ဆည်ကာတာများ ရေပိုလွှဲများ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်  ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံကို ကြိုတင်ရယူထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။  

၁၂။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် အာမခံထားရှိနိုင်မည့် အာမခံသက်တမ်းကာလ

လုပ်ငန်း စတင်ချိန် (သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်) မှစတင်၍ လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန် (သို့မဟုတ်စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန် အထိ အာမခံထားရှိနိုင်ပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။

၁၃။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks  EAR) တို့အတွက် အာမခံတန်ဖိုးကို ဘယ်လိုတွက်မလဲ 

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး 

• ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များအပြင် အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ၊ အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များ 

• ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်) 

• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်နှင့် 

လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင်  ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေါ်မူတည်၍ အာမခံတန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံတို့အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။  

Edit

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံ အာမခံ

ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းခွင် အလုံးစုံ အာမခံ သည်

• ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့်  လူနေအိမ်ခန်းများ​ဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်း သော်လည်းကောင်း၊

• မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

Edit

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ သည်

• အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊

• စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊

• တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

Edit

အကာအကွယ် ရရှိနိုင်မည့် အမျိုးအစားများ

တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

• အပိုင်း ၁ – ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း

➣ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

• အပိုင်း ၂ – သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု

➣ အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်

က) သူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း

ခ) သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း

◾ အပိုင်း ၁ အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။

◾ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။

◾ အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။

Edit

အာမခံထားနိုင်သူ

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်သူတို့၏အမည်များ

• ကိုယ်စားလှယ် ၊ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်၊

• ကန်ထရိုက်တာ၊

• ကန်ထရိုက်တာခွဲများ၊

• အတိုင်ပင်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊

Edit

အာမခံတန်ဖိုး

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး

ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ

◾ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင်

➣ အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ

➣ အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် များပါဝင်ပါသည်။

◾ ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်)

◾ အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်)

လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင်  ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ

ဆောက်လုပ်ရေးကာလအပိုင်းအခြား

အာမခံထားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းကာလ

➣ အာမခံသက်တမ်း စတင်ချိန်

◾ လုပ်ငန်း စတင်ချိန်

◾ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်)

➣ လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန်

◾ လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန်

◾ စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်

Edit

၁။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံ အာမခံ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းခွင် အလုံးစုံ အာမခံ သည် 

• ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့်  လူနေအိမ်ခန်းများဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်း သော်လည်းကောင်း၊  

• မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည် 

၂။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ သည်  

• အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊  

• စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ 

• တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်

၃။ ည်သည့် အာမခံ အကာအကယ် အမျိုးအစားများရရှိနိုင်မည်နည်း။ 

တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါသည် 

• အပိုင်း ၁ – ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။  

• အပိုင်း ၂ – သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု 

• အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင် 

က) သူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း  

ခ) သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း 

• အပိုင်း ၁ အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။ 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။ 

• အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။

၄။ မည်သူတို့ အာမခံထားရှိနိုင်မည်နည်း။ 

အာမခံထားနိုင်သူ 

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်သူတို့၏အမည်များ  

• ကိုယ်စားလှယ် ၊ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်၊ 

• ကန်ထရိုက်တာ၊ 

• ကန်ထရိုက်တာခွဲများ၊ 

• အတိုင်ပင်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ 

၅။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့် တန်ဖိုးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ 

အာမခံတန်ဖိုး 

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး 

• ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ 

• ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင် 

• အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ 

• အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် များပါဝင်ပါသည်။ 

• ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်) 

• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်) 

• လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင်  ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ 

၆။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့် ဆောက်လုပ်ရေးကာလ အပိုင်းအခြားကိုပြောပြပါ။ 

အာမခံထားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းကာလ

• အာမခံသက်တမ်း စတင်ချိန် 

• လုပ်ငန်း စတင်ချိန် 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်) 

• လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန 

• လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန်

• စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်

၇။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) က ဘယ်လိုအာမခံ အမျိုးအစားလဲ? 

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံက ရုံးအဆောက်အဦး စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း တံတားများ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ဆည်ကာတာများ ရေပိုလွှဲများ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။  

ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးမှာလဲ? 

တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။  

၈။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) က ဘယ်လိုအာမခံအမျိုးအစားလဲ

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံက အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 

ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးမှာလဲ? 

တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။  

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း လူကြီးမင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။

၉။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် ရရှိနိုင်မည့် အကာအကွယ်အမျိုးအစားများ

တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကယ်ပေးပါတယ်။

အပိုင်း  – ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း 

လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ 

အပိုင်း  – သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု 

အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်

ကသူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း  

သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း

• အပိုင်း  အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။

• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။ 

• အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။ 

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိ လိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း လူကြီးမင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။

၁၀။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) က ဘယ်လိုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာမခံတစ်ခုလဲ

အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ တံတားနှင့်  သံမဏိတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော အာမခံ အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။  

တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း လူကြီးမင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။  

၁၁။ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) ကို ဝယ်ယူသင့်သလဲ?

ရုံးအဆောက်အဦး စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း တံတားများ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ဆည်ကာတာများ ရေပိုလွှဲများ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်  ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံကို ကြိုတင်ရယူထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။  

၁၂။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် အာမခံထားရှိနိုင်မည့် အာမခံသက်တမ်းကာလ

လုပ်ငန်း စတင်ချိန် (သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်) မှစတင်၍ လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန် (သို့မဟုတ်စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန် အထိ အာမခံထားရှိနိုင်ပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။

၁၃။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks  EAR) တို့အတွက် အာမခံတန်ဖိုးကို ဘယ်လိုတွက်မလဲ 

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး 

• ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များအပြင် အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ၊ အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များ 

• ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်) 

• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာကော်မရှင်နှင့် 

လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင်  ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေါ်မူတည်၍ အာမခံတန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပါတယ်။  

ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံတို့အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။  

Download Center
Download Center

Not sure what you need?

Drop your email and submit a form. We will contact you as soon as possible.

    Or give us a call